t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Training and Development with Job assurance || Limited seats (Bangalore) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: Internship, training and project assistance is provided. [Charges are applicable] Job assurance is provided.

Fresher? Job seeker? Non it to it jobs? career gap? career back log ?

Get in to IT JOB through Campus drive training program!!!!!

Become a WEB developer / JAVA developer / ANDROID APP Developer / Data Analyst / PYTHON developer / Software Testing/EMBEDDED, IOT/ Cloud Computing /DIGITAL MARKETING EXE

Campus drive training program and Internship with Job assurance.

You can contact me directly: hiện t.tin l.hệ
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6754185078

đã đăng:

hay nhất [?]